TC Bartreng

  !!! Covid-19 !!! Update 29/5 2020

!!! Covid-19 – Règlement Update 29/5!!!

 

FIR D'VERÄINER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Di allgemeng Virgaben a punkto Hygiènesreegelen, genee esou wéi di elementar Sécherheetsvirgabe vun der Regierung sinn zu all Moment anzehalen. (zB de Mindestofstand, Maskepflicht bei manner ewéi 2 Meter Distanz,...).

2) D’Veräiner mussen dofir Suergen, dass Persounen déi op den Tennisanlage schaffe mat dem néidege Sécherheetsmaterial ekippéiert ginn (Masken, Desinfektiounsmëttel, Händschen)

3) D'Opstelle vun Desinfektiounsmëttel bei all Terrain gëtt staark recommandéiert, genee esou ewéi d’Bereetstelle vun Einweg-Händsche bei den Ofzéimatten fir den Terrain nom Spillen ofzezéien respektiv bei den Tennisschläich fir den Terrain ze nätzen.

FIR D'SPILLER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reservéiert ären Tennisterrain am Virfeld!
2) Op den typeschen Tennis Handshake gëtt verzicht.

3) Et gëtt recommandéiert, dass all Spiller och ëmmer selwer Desinfektiounsmëttel derbäi huet.

4) All Spiller ass fir sech selwer responsabel.

 

POUR LES CLUBS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Les exigences générales du gouvernement concernant les règles d'hygiène et les normes de sécurité de base doivent être respectées à tout moment. (Règles de distance minimale, obligation de porter un masque à moins de 2 m de distance, etc.)

2) Les clubs doivent veiller à ce que les personnes travaillant sur les courts de tennis soient équipées des équipements de sécurité nécessaires (masques, désinfectants, gants).

3) Il est recommandé de mettre du désinfectant sur chaque court, ainsi que des gants jetables au niveau des filets de balayage, pour nettoyer le court après l’entraînement, respectivement au niveau des tuyaux, pour arroser le terrain.

POUR LES JOUEURS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Réservez votre terrain à l’avance!

2) Le poignée de main typique du tennis n'est pas autorisée.

3) Il est recommandé aux joueurs d'apporter toujours leur propre désinfectant.

4) Chaque joueur prend part au jeu à ses propres risques.

 

FÜR DIE VEREINE (INDOOR & OUTDOOR)

1) Die allgemeinen Vorgaben der Regierung betreffend Hygieneregeln und grundlegende Sicherheitsvorgaben sind jederzeit einzuhalten. (Mindestabstandregeln, Maskenpflicht bei weniger wie 2m Abstand usw.)

2) Die Vereine müssen dafür sorgen, dass Personen, die auf den Tennisanlagen arbeiten, mit dem nötigen Sicherheitsmaterial ausgerüstet sind (Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe).

3) Das Aufstellen von Desinfektionsmittel auf jedem Platz wird empfohlen, genauso wie das Bereitstellen von Einweghandschuhen bei den Abziehmatten, um damit nach dem Spiel den Platz zu säubern respektive bei den Schläuchen, um den Platz anschließend zu bewässern.

FÜR DIE SPIELER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reserviert eure Plätze im Vorfeld!

2) Auf den typischen Tennis Handshake wird verzichtet.

3) Es wird empfohlen, dass Spieler auch ihr eigenes Desinfektionsmittel dabeihaben.

4) Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.


Mise à jour  •  828 vues